زندگی در پیش رو

 

نسبت به زندگی ِ در پیش رویش محتاج و مشتاق و تسلیم و آرام و قرار ناپذیر است.